President

Asif Matin, CSPM, CSTE, CPS
Email: info@banj.net

PH: (347) 255-7475

Vice President

Faizur Rahman Sabu

PH: (732) 439-9609

Vice President

Ryhan M. Ismail

PH: (732) 674-3132

General Secretary

Reena Ahmed Amanullah
PH: (732) 319-7234| Email:rinaaman@hotmail.com

Treasurer

TBD

Organizing Secretary

Aminur Rusul

PH: (908) 256-1895 | Email: rusul@hotmail.com


Assistant General Secretary

Mohammad T. Ehsan

PH: (732) 895-6668


Cultural Secretary

TBD

Executive Members


Mir H. Choudhury

PH: (973) 493-3898

Nasreen Suhrawardi

PH: (732) 409-3641

Golam Faroque Bhuiyan

PH: (732) 983-7566 | Email: faroquebhuiyan@banj.net

Nahid Chowdhury

PH: (201) 835-2473

Meher Nigar

PH: (732) 725-5840

 Naznin Hossain

PH: (908) 672-4440

Aziza Haque Rumi

PH: (732) 721-2325 | Email: azizarumi@banj.net

Sayra Siddiqui Ajanta

PH: (732) 422-6645

Abdul Latif

PH: (210) 421-6126

Shoma Mookherjee

PH: (848) 218-1667

Sadi Hossain

PH: (732) 687-5890

Munira Sharmin Khan

PH: (732) 216-7178

Joydeep Barua

PH: (251) 623-1169